OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 179848 - 2015 data 16.07.2015 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 6823016.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SEKCJA II2.
  • W ogłoszeniu jest: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015..
  • W ogłoszeniu powinno być: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2015..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
  • W ogłoszeniu jest: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI.
  • W ogłoszeniu powinno być: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZALICZKI.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: SEKCJA IV: PROCEDURA IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42..
  • W ogłoszeniu powinno być: SEKCJA IV: PROCEDURA IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42